polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

23.11.2018 - Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów w celu prowadzenia gospodarki rolnej.

Gajewo, dnia 22.11.2018 r.

Znak spr. SA.2217.55.2018.MWe

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie Zarządzenia  Wewnętrznego Nr 14/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 29.08.2017 r. w sprawie przeprowadzania przetargów oraz negocjacji stawki czynszu na dzierżawę i najem nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko (N.021 .14.2018). Nadleśnictwo Giżycko ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na dzierżawę gruntów w celu prowadzenia gospodarki rolnej wyszczególnionych w Tabeli nr .1

Informacje dot. przetargu:

 • okres dzierżawy: nieokreślony;
 • Nadleśnictwo Giżycko zastrzega sobie prawo, iż w każdym czasie i bez podania przyczyny może odstąpić od przeprowadzenia przetargu lub wyłączyć z niego niektóre pozycje wyszczególnione w Tabeli nr 1;
 • cena wywoławcza rocznego czynszu, zgodnie z treścią §2 Zarządzenia Wewnętrznego Nr 15/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 18.03.2014r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko, wynosi:

Tabela nr 1

Nr pozycji Lokalizacja Powierzchnia
[ha]
Cena wywoławcza
netto [zł]
Gmina Obręb ewidencyjny Nr działki Adres leśny
1 Giżycko Miasto Giżycko 330/5 37 w 0,0494 128,00
2 Orzysz Chmielewo 786/2 786 m 0,7600 128,00
3 Orzysz Chmielewo 786/2 786 k 1,0000 128,00
4 Wydminy Radzie 189/2 189 j 0,7200 160,00
5 Giżycko Wilkasy 598/2 598 f 0,9977 130,00
6 Giżycko Spytkowo 2345/11 2 g 1,4176 213,00
 • minimalne postąpienie wynosi: 20 zł za całą powierzchnię nieruchomości;
 • oferty należy składać wyłącznie na wzorze formularza ofertowego, który zawiera Załącznik nr 1;
 • oferta musi zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, NIP (tylko w przypadku firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą), PESEL;

- numer pozycji, numer działki, adres leśny;

- całkowitą wartość oferty netto, która nie może być niższa od ceny minimalnej podanej w ogłoszeniu z uwzględnieniem minimalnego postąpienia;

- datę i miejsce sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby reprezentującej;

- w przypadku składania oferty przez osobę reprezentującą oferenta konieczne jest dołączenie pisemnego pełnomocnictwa;

 • wraz z ofertą należy złożyć podpisany "Obowiązek Informacyjny" oraz "Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu" (Załącznik nr 2);
 • oferty należy złożyć w biurze Nadleśnictwa Giżycko w Gajewie przy ul. Dworskiej 12 - Sekretariat (pok. 101 , I piętro) w terminie do dnia 30.11 .2018 roku do godz. 800 w zaklejonych kopertach z napisem "Oferta na dzierżawę nieruchomości. SA.2217.55.2018.MWe". Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.11 .2018 roku 0 godzinie 10:30 w sali konferencyjnej nadleśnictwa (parter);
 • w przypadku braków formalnych oferent zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną w wyznaczonym terminie uzupełnione, oferta zostanie odrzucona;
 • jedynym kryterium wyboru ofert będzie zaproponowana wartość oferty w zł;
 • jeżeli na jedną pozycję wyszczególnioną w Tabeli nr 1 zostaną złożone dwie lub więcej ofert o jednakowej wartości, oferenci zostaną zaproszeni do złożenia dodatkowych ofert w terminie wskazanym przez nadleśnictwo;
 • jeżeli wyłoniony w postępowaniu przetargowym dzierżawca wycofa swoją ofertę lub nie przystąpi do podpisania umowy, nadleśnictwo ogłosi kolejny przetarg dotyczący tej nieruchomości;
 • o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Pismo z informacją o wyniku przetargu zostanie wysłane do każdego z uczestników przetargu nie później niż 7 dni roboczych od dnia komisyjnego otwarcia ofert;
 • umowa dzierżawy może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni oraz nie później niż po upływie 30 dni od dnia otrzymania przez Oferenta zawiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej;
 • informacje dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znajduje się na stronie internetowej nadleśnictwa pod adresem: http://www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/rodo

INFORMACJE DODATKOWE:

 • w odniesieniu do pozycji nr 4 w Tabeli w treści § 7 umowy znajdzie się zapis: "Do koszenia po przekwitnięciu większości roślin, przy wysokości koszenia nie mniej niż 10 cm od powierzchni gruntu. Utrzymanie odpowiedniego reżimu wody w glebie".
 • w odniesieniu do pozycji nr 6 w Tabeli w treści § 7 umowy znajdzie sit; zapis: "Do koszenia ręcznego lub lekkim sprzętem maksymalnie dwa razy w roku - w czerwcu i we wrześniu".
 • dodatkowe informacje, druki formularzy ofertowych oraz wzory umów można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Marek Werkowski (pok. 7, parter) tel. (87) 429 98 65.

 

 


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko