Wydarzenia Wydarzenia

Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego 2020 r. - Światowy Dzień Mokradeł

Tegoroczne hasło „Mokradła dla różnorodności biologicznej”.

2 lutego 1971 roku podczas międzynarodowej konferencji w irańskim kurorcie Ramsar doszło do podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwanej Konwencją Ramsarską. Głównym celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”. Szczególnie chodzi o zamieszkujące te obszary ptactwo wodne, ekologicznie uzależnione od ich istnienia. Dotychczas konwencję ratyfikowało 171 państw, w tym od 22 marca 1978 r. Polska.

W Polsce wyznaczono się 19 obszarów o znaczeniu międzynarodowym objętych ochroną konwencji o powierzchni 152 831 ha.

Według definicji konwencji mokradła to „...tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów".

Mokradła dostarczają nam wody, chronią nas przed powodziami, suszami i innymi katastrofami, zapewniają milionom ludzi żywność i środki utrzymania, wspierają bogatą różnorodność biologiczną i magazynują więcej węgla niż jakikolwiek inny ekosystem. Wartość i znaczenie terenów podmokłych pozostaje w dużej mierze nierozpoznana przez polityków i decydentów.