Komunikat Nadleśnictwa Giżycko w sprawie wyznaczenia HCVF6 w uroczysku Las Miejski

W związku z wnioskiem Wójta Gminy Giżycko z dnia 09.07.2019 roku (z późniejszymi modyfikacjami), o uznanie uroczyska Las Miejski w Giżycku, będącego w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko, za kategorię HCVF6 po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonego materiału oraz przeprowadzeniu procedury dobrowolnego procesu certyfikacji FSC, wyznaczam część obszaru w uroczysku Las Miejski w Giżycku jako HCVF6, tj. lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – obszar HCVF6 w uroczysku Las Miejski w Giżycku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

Przed podjęciem decyzji o wyznaczeniu części Lasu Miejskiego w Giżycku jako HCVF6, Nadleśnictwo Giżycko prowadziło liczne rozmowy z zainteresowanymi – zgodnie i z uwzględnieniem  procedur określonych przez FSC. 

Dobrowolny proces certyfikacji gospodarki leśnej prowadzony jest w Polsce wg Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC o numerze FSC-STD-POL-01-01-2013 (dokument dostępny pod adresem https://pl.fsc.org/pl/dokumenty), który w jednej ze swoich zasad (Zasada 9) mówi o zachowaniu lasów o szczególnej wartości. Dokumentem, który służyć ma pomocą w interpretacji i implementacji brzmienia Zasady 9 są „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce" z 2006 roku (dokument dostępny pod adresem https://pl.fsc.org/pl/dokumenty).

Zgodnie z ww. dokumentem, wyznaczane są m. in. „Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności”. Kategoria ta ustalana jest lokalnie, na podstawie odrębnych procedur w ramach procesu certyfikacji, tj. opinii lokalnej społeczności – wyrażanej w wypowiedziach, artykułach, wystąpieniach, petycjach bądź rozpoznana metodami komunikacji społecznej. Dodatkowo, kategoria ta powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Jeżeli gminy wskażą, wraz z uzasadnieniem, obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, obszary te będą desygnowane jako HCVF6.

Należy zaznaczyć, że zagospodarowanie (HCVF6) powinno uwzględniać wolę i opinię lokalnej społeczności, nie powinno jednak stać w sprzeczności z możliwością zachowania pozostałych zidentyfikowanych wyższych wartości ochronnych lasu (w Uroczysku Las Miejski w Giżycku wyznaczone są inne HCVFy). Jedynie rekreacyjne znaczenie obszarów leśnych nie jest wystarczającą podstawą do uznania ich za ważne dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Takie stanowisko zostało wyrażone przez organizację certyfikującą FSC w interpretacji dotyczącej wyznaczania HCVF6 w Lesie Miejskim w Giżycku (dokument dostępny pod adresem https://pl.fsc.org/pl/aktualnosci/id/139 )

Uzasadnienie powołania lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności zostało przedstawione przez dr Roberta Kempe w opinii, która stanowi załącznik nr 2 do komunikatu.

Należy podkreślić, że w dobie zmian klimatycznych, najważniejszym celem jest utrzymanie trwałości lasu dla przyszłych pokoleń, co czynione jest dużą starannością w Nadleśnictwie Giżycko. I cel ten jest przez pracowników Nadleśnictwa Giżycko z ogromnym zaangażowaniem realizowany.

 Uroczysko Las Miejski jest udostępniony dla wszystkich mieszkańców Giżycka i okolic. Przez wiele lat Nadleśnictwo Giżycko realizowało inwestycje związane z odbudową zniszczonej infrastruktury rekreacyjnej. Działania te zdecydowanie zwiększyły atrakcyjność tego obszaru. Jednocześnie, prowadzenie przez Nadleśnictwo Giżycko na tym obszarze zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej pozwoliło na zachowanie walorów krajobrazowych terenu.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Giżycka i okolic oraz turystów do spędzania wolego czasu w Uroczysku Las Miejski.

 

 

                                                                                                        Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko

                                                                                                                   Krzysztof Dąbkowski