polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Giżycko, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

Gajewo, dnia 21 listopada 2019 roku

Znak sprawy: SA.2101.2.2019.MWe

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 2129 ze zm.), mając na względzie treść Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2007 roku (Dz.U. Nr 78, poz. 532) oraz Zarządzenia Nr 38/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie sprzedaży lokali o numerach inwentarzowych 121/79/7; 121/791/8; 121/791/9; 121/791/10, Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Giżycko, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Giżycko.

Sprzedaż nieruchomości następuje za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wyrażoną w piśmie z dnia 18 kwietnia 2019 roku znak sprawy: ZI.2101.14.2019.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w województwie warmińsko-mazurskim, powiat giżycki, gmina Giżycko Miasto, przy ulicy Słowiańskiej 2 w Giżycku, działka geodezyjna nr 870 o powierzchni 2751 m2, obręb ewidencyjny 0002 Giżycko, dla którego Sąd Rejonowy w Giżycku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr OL1G/00011753/8.

Teren, na którym znajdują się lokale przeznaczone do sprzedaży zaopatrzony jest w energię elektryczną, sieć wodno-kanalizacyjną, gazową, łącze telekomunikacyjne (światłowód) i telefoniczną oraz centralne ogrzewanie z piecem olejowym w podpiwniczeniu. Nieruchomość jest opisana w ewidencji gruntów i budynków jako inne tereny zabudowane (Bi), o powierzchni 0,2751 ha. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie podlega wpisowi do rejestru zabytków. Zgodnie z Uchwałą NR VI/18/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, jako dominujący sposób zagospodarowania terenu wskazano obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Opis nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

- Lokal nr 1

Lokal użytkowy o numerze inwentarzowym 121/791/8, powierzchnia użytkowa 84,60 m2,  oraz piwnice o łącznej powierzchni 19,20 m2 , wraz z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku wynoszącym 104/741 . Lokal składa się z:

 • korytarz (10,20 m2),
 • pokój (31,60 m2),
 • pokój (5,60 m2),
 • pokój (14,20 m2),
 • pokój (6,80 m2),
 • pokój (12,60 m2),
 • łazienka (2,60 m2),
 • WC (1,00 m2).

Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich oraz nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w gruntach oraz częściach wspólnych budynku -  184 893,00 złotych brutto.

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy o lasach Gminie Miejskiej Giżycko, służy prawo pierwokupu nieruchomości.

- Lokal nr 2

Pomieszczenie garażowe o numerze inwentarzowym 121/791/9, powierzchnia użytkowa 17,50 m2, wraz z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku wynoszącym 17/741.

Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich oraz nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

Cena wywoławcza pomieszczenia garażowego wraz z udziałem w gruntach -  24 662,00 złotych brutto.

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy o lasach Gminie Miejskiej Giżycko, służy prawo pierwokupu nieruchomości.

- Lokal nr 3

Pomieszczenie garażowe o numerze inwentarzowym 121/791/10, powierzchnia użytkowa 20,70 m2,  wraz z udziałem w gruncie i części wspólnej budynku wynoszącym 21/741.

Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich oraz nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

Cena wywoławcza pomieszczenia garażowego wraz z udziałem w gruntach -  29 171,00 złotych brutto.

Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy o lasach Gminie Miejskiej Giżycko, służy prawo pierwokupu nieruchomości.

Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Pan Konrad Kamiński w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 14.15 pod numerem  tel. 87 4299865; 513427419

Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 23 grudnia  2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Giżycko pod adresem Gajewo ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko.

Wysokość wadium dla nieruchomości wynosi:

 • Lokal nr 1 – 18 489,00 zł
 • Lokal nr 2 – 2 466,00 zł
 • Lokal nr 3 – 2 917,00 zł                                   

Wadium  może być wniesione na rachunek bankowy Nadleśnictwa Giżycko -  BGŻ BNP Paribas S.A. o/Giżycko 30 2030 0045 1110 0000 0074 5980, lub w formie gwarancji bankowej w terminie do dnia 23 grudnia 2019 roku do godz. 09:30. Wadium wpłacone przez podmiot, który nie wygrał przetargu lub którego oferta została odrzucona zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.

Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia  23 grudnia 2019 roku do godz. 9:30 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Oferta na sprzedaż nieruchomości w postępowaniu prowadzonym pod znakiem: SA.2101.2.2019.MWe” na adres: Nadleśnictwo Giżycko, Gajewo ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko.

Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

 • zaoferowana cena, która musi być wyższa od ceny wywoławczej określonej dla każdego z lokali.

Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zawierającą najwyższą cenę.

Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Nadleśnictwo, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

O wyniku przetargu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Sprzedający podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu poprzez wywieszenie jej w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Nadleśnictwa Giżycko.

Nabywcę ustalonego w wyniku przetargu, Nadleśnictwo zawiadomi pisemnie w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi z zachowaniem formy aktu notarialnego, przy czym całość kosztów związanych ze sprzedażą ponosić będzie kupujący.

Uczestnik przetargu związany jest z ofertą do daty zakończenia przetargu.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta;
 • numer telefonu kontaktowego;
 • numer PESEL, NIP, REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
 • numer rachunku bankowego oferenta;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oferowaną cenę;
 • sposób zapłaty ceny;
 • proponowany sposób wykorzystania nieruchomości;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonego przetargu;
 • dowód wniesienia wadium.

Formularz oferty oraz formularze oświadczeń stanowiące załączniki do oferty można pobrać na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Giżycko w zakładce: wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia lub na stronie internetowej: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_gizycko/komunikaty_i_ogloszenia  oraz w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko.

Oferty złożone po terminie, nie zawierające elementów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, lub do których nie dołączono dowodu wniesienia wadium będą odrzucane.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa kontynuuje przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty. Sprzedający zawiadamia tych oferentów o miejscu i terminie licytacji.

Sprzedający może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia przetargu.

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez oferenta. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wnosi się na piśmie, bezpośrednio do sprzedającego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu.

W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, sprzedający wstrzyma czynności związane ze sprzedaż nieruchomości. Sprzedający rozpatrzy skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedający zawiadomi pisemnie skarżącego o sposobie rozstrzygnięcia skargi. 


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko