polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

3.10.2017 - Ogłoszenie o przetargu

Zapraszamy Państwa do składania ofert na budowę urządzenia pomiarowego w postaci masztu.

Znak spr. SA.20.1.2017.PK

Gajewo 29.09.2017 r.

OGŁOSZENIE


Nadleśnictwo Giżycko ogłasza wybór ofert na budowę urządzenia pomiarowego w postaci masztu o wysokości H=15m służącego ochronie przeciwpożarowej lasu. Projektowany obiekt zlokalizowany będzie nadziałce nr Ew. 306/5 w obrębie Gajewo, gmina Giżycko.

  • Oferty należy składać w biurze Nadleśnictwa Giżycko, w Gajewie przy ul. Dworskiej 12 – Sekretariat (pok. 101, I piętro) w terminie do dnia 10.10.2017 r. do godz. 900 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na budowę urządzenia pomiarowego w postaci masztu” lub pocztą elektroniczną na adres gizycko@bialystok.lasy.gov.pl. Otwarcie ofert nastąpi 10.10.2017 r. o godzinie 915. Osoba do kontaktu – Piotr Konopka 87 4299864, 516 067 674.
  • W przypadku braków formalnych oferent zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona.
  • Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena.
  • Lokalizacja robót: 11-500 Giżycko, Gajewo, ul. Dworska 12 działka ewidencyjna nr 306/5.
  • Planowany termin realizacji zamówienia: 29.12.2017 r.

Wymagania jakie musi spełnić oferent

  • Oferent musi dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane o wymaganej pozwoleniem na budowę specjalności. Pracę kierownika budowy należy wkalkulować w cenę ofertową.
  • Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych do dnia upływu gwarancji.
  • Nadzorowanie prac związanych z usuwaniem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancji i potwierdzanie ich wykonania.