polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

16.11.2016 - Zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Giżycko zaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego z częścią administracyjną – leśniczówki Leśnictwa Wydminy oraz budynku gospodarczego i infrastruktury technicznej”.

Gajewo 14.11.2016 r.

Znak spr. SA.20.18.2015.PK

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Nadleśnictwo Giżycko zaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru  inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego z częścią administracyjną – leśniczówki Leśnictwa Wydminy oraz budynku gospodarczego i infrastruktury technicznej".

 • Oferty należy składać na druku załączonym do niniejszego ogłoszenia w biurze Nadleśnictwa Giżycko, w Gajewie przy ul. Dworskiej 12 – Sekretariat (pok.101, I piętro) w terminie do dnia 22.11.2016 r. do godz. 1000 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego z częścią administracyjną – leśniczówki Leśnictwa Wydminy oraz budynku gospodarczego i infrastruktury technicznej"''. Otwarcie ofert nastąpi 22.11.2016 r. o godzinie 1030. Osoba do kontaktu – Piotr Konopka 87 4299864, 516 067 674.
 • W przypadku braków formalnych oferent zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli braki formalne nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona.
 • Do oferty należy dołączyć kopie dokumentów uprawniających do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z dokumentem opłacenia składki.
 • Do oferty należy dołączyć co najmniej trzy poświadczenia lub referencje wykonanych usług z okresu ostatnich 3 lat od daty ogłoszenia niniejszego zamówienia dla każdej niżej wymienionej specjalności.
 • Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena.
 • Lokalizacja robót: Leśnictwo Wydminy; gm. Wydminy, obręb Mazuchówka działka ewidencyjna nr 493/4.
 • Planowany termin realizacji zamówienia: 31.12.2017 r.

Wymagania jakie musi spełnić oferent

 • Oferent musi dysponować osobą lub osobami posiadające następujące uprawnienia budowlane wg specjalności:

– konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń,
– inżynieryjna drogowa,
– min. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie,
– min. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
  w ograniczonym zakresie,
– min. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie.

 • Zamawiający wymaga obecności przynajmniej jednej osoby funkcyjnej, minimum raz w tygodniu w czasie prowadzenia robót budowlanych, a w przypadku zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu przez wykonawcę robót, w każdym zaistniałym przypadku wg branży. Jeżeli na budowie prowadzone będą równocześnie prace poszczególnych branż Zamawiający ma prawo wymagać obecności inspektora danej branży.
 • Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych do dnia upływu gwarancji.
 • Nadzorowanie prac związanych z usuwaniem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancji i potwierdzanie ich wykonania.

Dokumentację projektową nadzorowanych obiektów wraz z korespondencją z oferentami można pobrać ze strony: BIP Nadleśnictwa Giżycko (SIWZ).