polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

11.12.2018 - Zapytanie ofertowe

Nadleśnictwo Giżycko, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie stałego świadczenie usług w zakresie prac porządkowych i utrzymania czystości w budynku Nadleśnictwa Giżycko.

Gajewo, dnia 10 grudnia 2018 roku

Znak sprawy: SA.270.8.2018.MWe

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nadleśnictwo Giżycko, niniejszym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie stałego świadczenie usług w zakresie prac porządkowych i utrzymania czystości w budynku Nadleśnictwa Giżycko, Gajewo ul. Dworska12, 11-500 Giżycko oraz Izbie Edukacyjnej.

Kody CPV:

90919200-4 - usługi sprzątania biur,

90919100-3 - usługi czyszczenia urządzeń biurowych,

90910000-9 - usługi sprzątania,

90911200-8 - usługi sprzątania budynków,

90911200-9 - usługi czyszczenia okien.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
 2. W ofercie należy podać miesięczną cenę netto, wysokość podatku VAT oraz cenę brutto.
 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 21.12.2018 r. do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2018 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej.

Oferta musi zawierać podpisane, następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. wypełniony formularz ofertowy wraz z projektem umowy (wg załączonego druku),
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
 3. oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (na załączonym druku),
 4. oświadczenie, że wykonawca dysponuje sprzętem i osobami oraz zasobami finansowymi wystarczającymi do świadczenia przedmiotowych usług, (na załączonym druku),
 5. podpisany obowiązek informacyjny RODO,
 6. Nadleśnictwo będzie wymagało, aby Wykonawca był ubezpieczony od OC w zakresie wykonywanych usług. Dokument ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 20 00,00 zł Wykonawca okaże najpóźniej w dniu podpisania umowy.

 

 1. Dla przygotowania oferty niezbędne jest zapoznanie się ze stanem, wyposażeniem i wielkością pomieszczeń budynku. W celu uzyskania bliższych informacji na temat zamówienia — należy umówić się na spotkanie z osobą upoważnioną do kontaktów tj. Sławomir Kowalczyk, tel. 506062998.
 2. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
 3. Z wykonawcą wybranym Nadleśnictwo zawrze umowę na czas określony do 31.12.2019 roku.

 


Gajewo, dnia 17.12.2018 r.

Zn. spr.: SA.270.8.2018.MWe

Dotyczy zapytania ofertowego:Świadczenie usług w zakresie prac porządkowych i utrzymania czystości w budynku Nadleśnictwa Giżycko, Gajewo ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko oraz Izbie Edukacyjnej”.

 

W związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym udzielamy odpowiedzi na zapytania otrzymane w dniu 14.12.2018 r.:

 1. Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie i mydło w pianie – wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.

- Zamawiający posiada dozowniki na mydło w płynie, do których mydło jest dolewane.

 1. Prosimy o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – małe czy duże rolki – ma Zamawiający?

- Zamawiający posiada dozowniki na papier toaletowy w których w budynku ul. Dworska 12 zastosowano duże rolki, natomiast w Izbie Edukacyjnej małe.

 1. Prosimy o informację jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane w zz czy na ręczniki

w roli – ma Zamawiający?

- Zamawiający nie posiada dozowników na ręczniki papierowe. Zamiast dozowników zastosowano suszarki elektryczne.

 1. Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza (w sprayu, elektrycznych, w żelu oczekuje Zamawiający?

- Zamawiający stosuje odświeżacze powietrza w sprayu lub w żelu.