polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Coraz częściej lasy są brudne i zaśmiecone.

Możemy to zmienić – to od nas samych zależy.

Spójrzmy na piękno naszych lasów.

 

Regulamin konkursu fotograficznego
„Piękno lasu"

 Foto: Krzysztof Sawicki

  foto: Krzysztof Sawicki

Cele konkursu:

 • edukacja przyrodniczo-leśna,
 • zwiększenie wrażliwości uczestników na otaczającą nas przyrodę i piękno okolicznych krajobrazów.

foto: Krzysztof Sawicki

Warunki konkursu:

 1. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do fotografów amatorów – młodzieży i osób dorosłych.

 1. Czas trwania konkursu:

Konkurs trwa przez trzy miesiące od 01.04.2009 r. do 30.06.2009 r.

 1. Kategorie konkursowe:
 • „Mieszkańcy lasu" – zdjęcia ukazujące zwierzęta, ptaki lub owady,
 • „Leśne rośliny i krajobrazy" - zdjęcia ukazujące leśną florę oraz piękno mazurskich lasów.
  1. Zgłoszenie do konkursu:

Prace konkursowe od jednego do trzech samodzielnie wykonanych zdjęć, w formie odbitki (format minimalnie 18x24) lub cyfrowej (na płycie CD lub pocztą email) .

Razem z pracami należy dołączyć zgłoszenie do konkursu zawierające: tytuł i rodzaj konkursu, tytuły nadesłanych prac, miejsca ich wykonania, nazwy prezentowanych obiektów, imię i nazwisko autora, wiek, adres korespondencyjny, telefon, adres email. W przypadku osób niepełnoletnich także pisemną zgodę opiekuna na udział w konkursie, jego imię i nazwisko, telefon oraz podpis (podpis nie dotyczy zgłoszenia nadesłanego drogą internetową)

na każdą kategorie konkursową edycję autor ma prawo przysłać po 3* zdjęcia.

na każdej pracy na odwrocie należy umieścić następujące dane:

 
Imię i nazwisko autora zdjęcia
Wiek autora zdjęcia
Tytuł zdjęcia
Kategorię zdjęcia
 

w konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane (wykonane na terenie lasów mazurskich, będące oryginalnymi pracami autora),

nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 czerwca 2009 roku w przypadku poczty tradycyjnej – decyduje data stempla pocztowego),

powołana komisja zakwalifikuje prace i wyłoni finalistów konkursu.

  1. Kryteria oceny:

   pomysłowość autora zdjęcia,

   sposób ukazania tematu zdjęcia.
  2. Przewidywane nagrody:

   Zwycięzcy zostaną nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

  3. Pstanowienia końcowe:
 • wszystkie prace nadesłane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zostaną ocenione przez komisję konkursową,
 • nadesłane prace nie podlegają zwrotowi,
 • przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie przesłanych zdjęć w dowolnym czasie przez Nadleśnictwo Giżycko w swojej działalności,
 • przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • uczestnik konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej-opiekun) przez fakt nadesłania pracy wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (lub danych jego i jego opiekuna) przez organizatora w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia konkursu. Uczestnik (i opiekun) ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe będą przechowywane przez organizatora i nie będą udostępniane osobom trzecim,
 • Laureat konkursu (w przypadku osoby niepełnoletniej-jego opiekun) wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska swojego i opiekuna oraz miejscowości swojego zamieszkania,
 • skład komisji konkursowej będzie ustalony w terminie późniejszym,
 • komisja wyłania laureatów przyznając miejsca i wyróżnienia. Komisja może przyznać miejsca ex aequo, może odstąpić od przyznania któregoś lub wszystkich miejsc lub wyróżnień,
 • organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesłanych pocztą,
 • w przypadku nadesłania na konkurs więcej niż jednej pracy, nagrodę może otrzymać tylko jedna z nich,
 • werdykt komisji konkursowej jest ostateczny. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć oraz akceptacją niniejszego regulamin.
 
 
 
Zachęcamy do wzięcia udziału !!!
 

* 27.05.2009 - Ponieważ w regulaminie konkursu wkradł się błąd, organizator konkursu zadecydował na korzyść uczestników konkursu, iż można zgłaszać po 3 prace do każdej z  kategorii konkursowej