polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Giżycko zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi dotyczącej wykonania remontu czterech zjazdów drogowych.

Gajewo, dnia 13.08.2019 r.

Zn. spr.: SA.771.12.2019.GP

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Nadleśnictwo Giżycko zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi dotyczącej wykonania remontu czterech zjazdów drogowych z drogi powiatowej nr 1726N do kompleksu leśnego znajdującego się w Leśnictwie Rudówka w oddz. 645c, 675 a, 663 j, 673 b, na działkach ewidencyjnych nr 205, 207, 673/2 oraz 675/1, obręb Tros (0017), gmina Ryn (085) oraz remontu ośmiu przepustów znajdujących się na drogach leśnych.

 1. Zakres rzeczowy wykonania powyższych usług, będzie wchodzić poniższy zakres prac:

1.1 Zjazdy drogowe:

 1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
 2. Wykonanie wykopów, np. pod ławy
 3. Wykonanie podbudowy z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - fundamentu (ławy) pod rury, z mieszanki kruszywa niezwiązanego z kruszywa C50/30, gr. 20 cm oraz gruntu stabilizowanego cementem (C1,5/2 <= 4,0 MPa) gr. 15 cm.
 4. Wykonanie nawierzchni z szarej kostki brukowej gr. 8 cm lub zbrojonymi ażurowymi płytami betonowymi  o gr. 12 cm (typu JOMB), na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, gr. 3 cm.
 5. Roboty wykończeniowe:
 • polegające na umocnieniu skarp brukiem gr.8-16 cm lub ażurowymi płytami betonowymi (typu JOMB)
 • umocnienie powierzchniowe rowów i ścieków,
 • Montaż rur przepustów o średnicy od 30 do 60 cm,
 • Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,
 • Utwardzenie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązanego C50/30 o gr. 10 cm,
 1.  Wykonanie elementów ulic:
 • Montaż krawężników najazdowych 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych.

1.2 Przepusty drogowe:

 1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze
 2. Wykonanie wykopów, np. pod ławy
 3. Wykonanie podbudowy z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - fundamentu (ławy) pod rury, z mieszanki kruszywa niezwiązanego z kruszywa C50/30, gr. Min 30 cm
 4. Montaż rur przepustów o średnicy 30 cm,
 5. Umocnienie skarp brukiem gr.8-16 cm lub ażurowymi płytami betonowymi (typu JOMB),
 6. Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa C50/30

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

do 20.10.2019 r.

 1. Oferta zgodnie z złączonym wzorem  (załącznik nr  1) powinna zawierać:

1) Nazwę i siedzibę Oferenta,

2) Dane kontaktowe (tel./fax, e-mail),

3) Cenę netto i brutto za całość zamówienia,

4) Nazwisko i imię osoby wykonującej usługę.

 

 1. Forma i termin składania ofert:

W formie pisemnej na adres Gajewo, ul. Dworska 12, 11-500 Giżycko lub elektronicznej na adres: gizycko@bialystok.lasy.gov.pl

Ofertę należy złożyć do dnia 19.08.2019 r. do godz. 10:00.

 1. Kryterium wyboru:

Najniższa cena (netto) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Termin otwarcia ofert:

19.08.2019 r. do godz. 12:00.

 1. Upoważniony do kontaktu z oferentami:

Piniaha Grzegorz - tel. 87 429 98 64, 502326008 w godz. 7.00 do 15.00.

 


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko