polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

50-lat minęło…

1 października 1972 roku na podstawie decyzji Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych odnośnie rozszerzenia zasięgu terytorialnego jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zostało utworzone nowe Nadleśnictwo Giżycko.

W nowych granicach administracyjnych znalazły się tereny dawnego Nadleśnictwa Giżycko, część dawnego Nadleśnictwa Ryn oraz część dawnego Nadleśnictwa Kętrzyn. Konsekwencją tych zmian była całkowita likwidacja dawnego Nadleśnictwa Ryn.*

Po 50 latach od zmian administracyjnych działalność leśników Nadleśnictwa Giżycko docenił Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku pan Andrzej Józef Nowak, który decyzją nr 54/2022 r. z dnia 19 września 2022 r. w uznaniu zasług nadleśnictwu nadał prawo używania sztandaru, będącego symbolem historii, tradycji oraz ofiarnej pracy w służbie polskim lasom.

Uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru odbyła się w minioną sobotę, 1 października br., dokładnie w 50. rocznicę utworzenia na nowo Nadleśnictwa Giżycko.

Zgodnie z Leśnym Ceremoniałem uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru rozpoczęto mszą świętą polową, którą odprawił delegat Biskupa Ełckiego ksiądz prałat Kazimierz Gryboś z parafii pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Giżycku w asyście zaproszonych duchownych.

Po mszy św. przedstawiciel Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru, Burmistrz Miasta Giżycko pan Wojciech Karol Iwaszkiewicz odczytał przybyłym na uroczystość akt ufundowania sztandaru.

Akt ufundowania sztandaru Nadleśnictwu Giżycko

"Doceniając pracę  Nadleśnictwa Giżycko na rzecz lasów naszego regionu, jak również zaangażowanie w ochronę przyrody, działania związane z  edukacją ekologiczną i leśną oraz propagowanie modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej niniejszym aktem stanowimy i w imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru przekazujemy Nadleśnictwu Giżycko sztandar.

Sztandar dla Nadleśnictwa Giżycko wykonany został przez pracownię HAFTINA w Piotrkowie Trybunalskim. Na lewym płacie sztandaru (rewersie) umieszczono wizerunek patrona leśników – św. Jana Gwalberta trzymającego w prawej dłoni krzyż wzniesiony do błogosławieństwa oraz napis - Nadleśnictwo Giżycko. W lewym górnym narożniku znajduje się logo LP, pozostałe narożniki ozdobione są gałązkami dębu. Na  prawym płacie sztandaru (awersie) znajduje się motyw krzyża kawalerskiego w barwach biało-zielonych, w którego centralnej części na czerwonym tle widnieje godło – orzeł posadowiony na dwóch dębowych liściach - znak rozpoznawczy leśników, otoczony złotym wieńcem wawrzynu. Drzewce sztandaru, zwieńczone zostało głowicą z orłem w koronie oraz ozdobione pamiątkowymi gwoździami głównych fundatorów."
 

Przedstawicielka rodziców chrzestnych, emerytowana pracownica Nadleśnictwa Giżycko pani Danuta Sznajderowicz dokonała symbolicznego wbicia gwoździa pamiątkowego oraz wpisu do księgi pamiątkowej sztandaru.

Kolejnym elementem ceremonii przekazania sztandaru, było symboliczne wbicie gwoździ pamiątkowych i honorowych oraz dokonanie wpisu do księgi pamiątkowej sztandaru.

Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku pan Zenon Angielczyk dokonał wbicia gwoździa honorowego oraz wpisu do księgi pamiątkowej.

 

Sztandar poświęcił delegat Biskupa Ełckiego ksiądz prałat Kazimierz Gryboś i kapelan leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku ksiądz Stanisław Chim.

Poświęcony przez księży sztandar, zanim trafił do członków pocztu sztandarowego, był zgodnie z leśnym ceremoniałem kilkukrotnie przekazywany. Najpierw przez przedstawiciela Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru pana Wojciecha Karola Iwaszkiewicza Burmistrza Miasta Giżycko dla Zastępcy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku pana Zenona Angielczyka, który przekazał go dla Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko pana Krzysztofa Dąbkowskiego.

 

Po przekazaniu sztandaru przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko Krzysztofa Dąbkowskiego pocztowi sztandarowemu, reprezentanci pracowników Nadleśnictwa Giżycko w imieniu wszystkich pracowników ślubowali na sztandar:

Zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz dzielić się doświadczeniem”;
Godnie reprezentować Lasy Państwowe i mundur leśnika”;
Służyć polskiemu społeczeństwu oraz szanować kolegów, podwładnych i przełożonych”.

Uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru Nadleśnictwu Giżycko była dobrą okazją do podziękowania i wręczenia wyróżnień osobom zasłużonym dla Lasów Państwowych.

Decyzją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku pana Andrzeja Józefa Nowaka, za szczególne zasługi dla Lasów Państwowych i gospodarki leśnej, Kordelasy Leśnika Polskiego otrzymali:

• Szef Inspektoratu Kontroli Wojskowej, Generał Dywizji Wojska Polskiego pan Krzysztof Radomski,

• Komendant Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Białostockiej harcmistrz Krzysztof Jakubowski,

• Pracownik Nadleśnictwa Giżycko, starszy specjalista Służby Leśnej do spraw sprzedaży drewna pan Ryszard Foltyn.

Kordelas Leśnika Polskiego jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przede wszystkim pracownikom Służby Leśnej w dowód uznania za ich osiągnięcia i sumienną pracę. Kordelas może być nadawany również osobom spoza struktur Lasów Państwowych, które poprzez swoją działalność wspierają idee polskiego leśnictwa. Począwszy od roku 1996 to wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest przez dyrektora generalnego lasów państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji. Wzór kordelasa oparty jest na obowiązującym od 1930 roku kordelasie pracowników Lasów Państwowych nawiązującym do tradycji paradnego ubioru leśników.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Wojciech KOSSAKOWSKI złożył leśnikom życzenia z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia nadleśnictwa.

Uroczystość 50-lecia utworzonego na nowo Nadleśnictwa Giżycko była też okazją do okolicznościowych przemówień, gratulacji i podsumowań.

Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku pan Zenon Angielczyk opowiedział, jak ważną rolę odgrywa sztandar w życiu organizacji, jaką jest nadleśnictwo.

Wójt Gminy Giżycko pan Marek Jasudowicz pogratulował nadleśnictwu otrzymanie sztandaru.

Pan Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrza Miasta Giżycko pogratulował pracownikom Nadleśnictwa Giżycko otrzymania sztandaru.

Przekazanie pamiątkowego prezentu wspólnie ufundowanego przez Koła Łowieckie „Dzik”, „Jeleń” , „Ryś”, „Kormoran”, „Rogacz” z Giżycka, „Cyranka” z Orzysza, „Dąbrowa” z Pisza dla nadleśnictwa.

 

* - Źródło: Dziennik Urzędowy Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 49 z dnia 30 września 1972 roku „Komunikat Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych w sprawie zmian organizacyjnych w Lasach Państwowych”. 


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko